Stanovy klubu

STANOVY PINČ KLUB SLOVAKIA

1. Názov, sídlo a pôsobnosť. 1.1. Názov: Pinč klub Slovakia , ďalej len PKS 1.2. Sídlo : Tibor Havelka, Lehnice 160, 930 37 1 3. Pôsobnosť : územie Slovenskej republiky.

2. Právna povaha a postavenie PKS. 2.1. Klub je záujmovým združením osôb zameraných na chov, držanie a zveľaďovanie genofondu plemien ,,Malý hladkosrstý pinč, Nemecký pinč ,Rakúsky pinč a Opičí pinč.,, 2.2. PKS je združením s právnou subjektivitou, ktorý sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.

3. Ciele a poslanie klubu. 3.1. Starať sa o rozvoj genofondu a propagáciu plemien ,, Malý hladkosrstý pinč, Nemecký pinč, Rakúsky pinč a Opičí pinč.

4. Členstvo. 4.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan SR, ktorý má záujem o chov a propagáciu menovaných plemien psov. 4.2. Členovia platia ročné príspevky do klubu, vo výške stanovenej výročnou členskou schôdzou, do 20. decembra na každý ďalší rok. 4.3. Členstvo v klubu zaniká : 4.3.1. Dobrovoľným písomným odhlásením. 4.3.2. Nezaplatením členského príspevku do 15 marca. 4.3.3. Vylúčením z klubu, o čom rozhodne výbor klubu, za hrubé porušenie stanov. Vylúčený má právo sa do 15 dní odvolať na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 4.3.4. Úmrtím člena.

5. Práva a povinnosti členov klubu. 5.1. Práva členov : 5.1.1. Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu s výnimkou zahraničných členov. 5.1.2. Zúčastňovať sa všetkých akcií klubu. 5.2. Povinnosti členov : 5.2.1. Včas platiť členské príspevky. 5.2.2. Dodržiavať stanovy a chovateľských predpisov klubu a Slovenskej kynologickej jednoty. 5.2.3. Zúčastňovať sa aktívne na klubových akciách.

6. Ekonomické zabezpečenie klubu. 6.1. Každý člen odvádza členský príspevok do pokladne klubu. 6.2. Výšku členského príspevku určuje výročná členská schôdza. 6.3. Klub môže prijímať finančné a vecné dary. 6.4. Prostriedky klubu slúžia predovšetkým na úhradu členského poplatku do SKJ, zabezpečenie administratívy, dopravy pri realizácií aktivít klubu a odmeny zainteresovaným za vykonané práce. 6.5. Finančné hospodárenie klubu pravidelne kontroluje a raz ročne vyhodnocuje kontrolná a revízna komisia klubu.

7. Orgány klubu. 7.1. Výročná členská schôdza klubu. 7.2. Členská schôdza klubu. 7.3. Výbor klubu. 7.4. Kontrolná a revízna komisia. 7.1.1. Výročná členská schôdza je najvyšší orgán klubu, zvoláva sa raz za štyri roky. 7.1.2. Výročná členská schôdza je schopná uznášania sa za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu. 7.1.3. Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne podpredseda. O rokovaní a uznesení sa píše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomník klubu. 7.1.4. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí: a) prerokovať a schvalovať výročnú správu výboru klubu b) voliť 3 - členný výbor, predsedu klubu, ktorý je aj štatutárnym zástupcom klubu - oprávnený rokovať za klub navonok, podpredsedu klubu a 3 členov kontrolnej a revíznej komisie c) schvaľovať stanovy klubu a ich zmeny d) uznášať sa o zániku klubu. 7.2. Členská schôdza. 7.2.1. Členská schôdza sa zvoláva spravidla raz ročne. 7.2.2. Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi. 7.3. Výbor klubu. 7.3.1. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je päťčlenný a v zložení: predseda, podpredseda, tajomník , poradca chovu a člen. 7.3.2. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát ročne. 7.3.3. Do pôsobnosti výboru klubu patrí: a) uskutočňovať poslanie klubu. b) prerokúvať návrhy, prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať materiály členskej schôdzi c) uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze d) pripravovať a zvolávať schôdze e) menovať členov organizačných výborov klubových akcií : riaditeľa a pokladníka podujatia f) pripravovať plán činnosti g) menovať tajomníka, pokladníka a poradcu chovu. 7.4. Kontrolná a revízna komisia, ďalej len KRK. 7.4.1. KRK je trojčlenná a jej členovia sa volia na výročnej členskej schôdzi.

8. Členská disciplína. 8.1. Disciplinárne priestupky rieši výbor klubu, závažnejšie možu byť postúpené členskej schôdzi.

9. Zánik Pinč klubu Slovakia.. 9.1. PKS zaniká, ak sa o tom uznesie výročná členská chôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 9.2. Pri zániku PKS vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú stanoví výročná členská schôdza.

10. Záverečné ustanovenie. Všetko tu nezahrnuté upravuje chovateľský poriadok klubu a stanovy Slovenskej kynologickej jednoty. Schválené a platné od 8.12.2012
Viac tu: https://pinc-klub-slovakia.webnode.sk/stanovy-/

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky