Chovateľský poriadok

Chovateľský a zápisný poriadok PINČ KLUBU SLOVAKIA

Obsah:

1. Účel a pôsobnosť

2. Plemeno

3. Majiteľ, chovateľ, držiteľ

4. Chov

5. Chovný jedinec (pes, sučka)

6. Pripúšťacie povolenie

7. Párenie

8. Vrh

9. Bonitácia

1. Účel a pôsobnosť

Tento chovateľský a zápisný poriadok (ďalej len ChaZP) slúži na riadenie chovu v ZSchMHP pôsobnosťou v Slovenskej republike.

ChaZP vytvára predpoklady pre rozvoj chovu v súlade so štandardom plemena podľa FCI.

Ustanovenia tohoto ChaZP platia pre všetkých majiteľov psov s preukazom pôvodu (ďalej len PP) a sú záväzné pre každého, kto sa v súlade s

podmienkami FCI chovom zaoberá. Oblasti, ktoré tento ChaZP neupravuje sa riešia podľa špecifických podmienok SKJ.

2. Plemeno

Plemeno sa v zmysle tohto ChaZP tvoria psy a suky s platným PP, ktoré vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených k organizácii FCI.

3. Majiteľ, chovateľ, držiteľ

Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho PP.

Chovateľom je ten človek, ktorý má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom, alebo

držiteľom.

Za držiteľa sa považuje tá osoba, ktorú majiteľ poveril, aby psa / suku chovne využíval.

Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva, alebo držania psa / suky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR, príp. ustanoveniami iných

všeobecne platných právnych predpisov

4. Chov

Chovom psa sa v zmysle ChaZP rozumie cieľavedomá plemenitba. Chov je usmerňovaný poradcom chovu ZSchMHP. K plemenitbe je možné použiť len

chovné jedince s PP, spĺňajúce podmienky pre chov dané týmto ChaZP. K páreniu môže byť využitý výlučne len jeden zo psov, uvedených

v pripúšťacom povolení. Chovateľ má právo vlastnej voľby chovného psa na párenie s rešpektovaním ChaZP. V prípade, že by spojenie týchto dvoch

jedincov mohlo vo svojich dôsledkoch vážne ohroziť ciele a zameranie chovu, povinnosťou poradcu chovu je takéto spojenie v pripúšťacom povolení

NEDOPORUČIŤ. Tetovanie šteniat prevádza príslušný zmluvný veterinárny lekár určený SKJ.

5. Poradca chovu

Funkciu poradcu chovu vykonáva člen ZSchMHP, ktorý bol do tejto funkcie menovaný.Poradcov chovu metodicky vedie a kontroluje hlavný poradca

chovu (ďalej len HPCh), ktorý je členom výboru ZSChMHP a po stránke odbornej a morálnej je zárukou správneho vedenia chovu. Počet poradcov chovu

sa prispôsobuje počtu a rozloženiu chovných súk na území SR.Poradcovia chovu vystavujú a archivujú pripúšťacie povolenia

6. Chovný jedinec pes / suka

1. chovný pes a suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu podľa ZSchMHP.

2. podmienky pre zaradenie psa a suky do chovu:

- overený pôvod, PP vydaný plemennou knihou uznanou FCI

- dosiahnutie vekovej hranice: pes - 15 mes. , suka - 12 mes.

- absolvovanie aspoň jednej Medzinárodnej výstavy, alebo Klubovej výstavy s minimálnym ohodnotením ,, veľmi dobrý "

- absolvovanie bonitácie - (doložiť doklad o zaplatení bonitačného poplatku)

3. Z chovu sa VYRAĎUJÚ:

- pes a suka po dovŕšení veku 8 rokov veku. U jedincov mimoriadných kvalít a štandardným odchovom môže chovateľ požiadať výbor

ZSchMHP o predĺženie chovnosti o 1.rok, čo je závislé na výsledku prebonitácie. Povinnosťou chovateľa je toto oznámiť aj PK (plemenná

kniha) za účelom vykonania zmeny v PP.

- psy a suky u ktorých bol prevedený zákrok na odstránenie, alebo zakrytiu anatomickej, exteriérovej vady vylučujúcej jedinca z chovu

- jedinci u ktorých sa opakovane v potomstve po spojení s rôznymi partnermi objavujú hrubé exteriérové vady

7. Pripúšťacie povolenie

Pripúšťacie povolenie je základným dokladom, ktorý vyhotovuje príslušný poradca chovu na základe písomnej žiadosti chovateľa, zaslanej doporučeným

listom min. 3 týždne pred očakávaným háraním suky. Chovateľ k žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa suky, prípadne navrhovaného psa na

párenie. V prípade zahraničného krytia (krycí pes uchovnený v inej členskej krajine FCI) priloží fotokópiu PP krycieho psa. V prípade, že chovateľ

požaduje zmenu krycieho psa, je povinný pôvodné pripúšťacie povolenie vrátiť poradcovi chovu. Pripúšťacie povolenie je platné len na pripúšťanie na

ktoré bolo vystavené a vydáva ho príslušný poradca chovu. Platnosť 6 mesiacov. V prípade, že sa párenie neuskutočnilo je chovateľ povinný toto

povolenie vrátiť poradcovi chovu najneskôr do 21 dní.

8. Párenie

K páreniu v zmysle ChaZP, môže prísť len medzi jedincami, ktorí spĺňajú bod 6. (chovní jedinci) tohto ChaZP a sú uvedené na platnom pripúšťacom

povolení. Párenie jednej sučky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do PK

Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou a musí byť vykonaná veterinárnym lekárom, ktorý toto potvrdí do príslušného

prip.povolenia. Ak požaduje chovateľ sučky opakované párenie v priebehu jedného hárania je majiteľ krycieho psa opakovanie povinný umožniť.

Úhrada za párenie je vecou dohody majiteľov. Prípadné nezhody nepatria do kompetencie ZSChMHP. V prípade, že odmena za krytie je požadované

šteňa prislúcha právo prvej voľby chovateľovi a druhej voľby majiteľovi páriaceho psa.

9. Vrh

Vrhom sa rozumie okamih narodenia šteniat. Chovateľ je povinný do 7 dní po pôrode nahlásiť vrh šteniatok doporučeným listom poradcovi chovu.

Chovateľ je do 8 dní od narodenia šteniatok oznámiť majiteľovi krycieho psa počet šteniatok a ich pohlavie. Chovateľ je povinný sa starať o zdravie

sučky a celého vrhu, tak pri gravidite, pôrode ako aj pri dojčení. Porušenie etických zásad sa považuje za porušenie ChaZP.

Šteňatá sa novým majiteľom odovzdávajú staré min. 49 dní a nový majiteľ musí preberať šteňa zaočkované proti bežným infekčným ochoreniam a

odčervené, riadne zatetované, schopné samostatného príjmu potravy.Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o

starostlivosti o šteňa. Všetky náklady za tetovanie a úhrady PK za vystavenie PP hradí chovateľ. Sučka môže mať vrh 3 x za dva roky .

10. Bonitácia

Veková hranica bonitovaného zvieraťa: pes - 15 mes., sučka - 12 mes.

Doklady:

1. prihláška na bonitáciu

2. fotokópia PP zaslaná na adresu tajomníka združenia

3. uhradený poplatok - doklad

Bonitácie sa môžu zúčastniť jedince, ktoré absolvovali výstavu (MVP, KV) s hodnotením min. VD (veľmi dobrý). Na bonitáciu je nutné priniesť originál

PP, očkovací preukaz, členský preukaz, potvrdenie o zaplatení čl.poplatku a potvrdenie o zaplatení bonit. popl. Bonitácia je zložená: posudzovateľ exteriéru, poradca chovu, člen komisie

Tento ChaZP bol schválený členskou schôdzou dňa 02.06.2002 v Nitre

Chovateľský a zápisný poriadok Slovenskej kynologickej jednoty na stiahnutie tu:

www.skj.sk/tlaciva/chovatelsky_poriadok_skj.pdf

Medzinárodný chovateľský poriadok FCI na stiahnutie tu:

www.skj.sk/documents/chovatelsky_poriadok.pdf


Viac tu: https://pinc-klub-slovakia.webnode.sk/chov/chovatelsky-poriadok/
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky